Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_chotylow/zamowienia_publiczne


Piszczac: Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Chotyłów
Numer ogłoszenia: 181152 - 2012; data zamieszczenia: 31.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Chotyłów , ul. Piszczacka 31, 21-530 Piszczac, woj. lubelskie, tel. 83 3778216.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PGL Lasy Państwowe.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Chotyłów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn: Remont dróg leśnych gruntowych w Nadleśnictwie Chotyłów. Roboty polegają na nawiezieniu pospółki piaskowo -żwirowej , profilowaniu równiarką korony dróg leśnych gruntowych oraz zagęszczeniu nawiezionego materiału.wykonanie rowów odwadniających Drogi przeznaczone do remontu zlokalizowane są w 3 leśnictwach. 1 Remont drogi leśnej o dł. 535 mb położonej w leśnictwie Kodeń, 2.Remont drogi leśnej o dl. 1285 mb położonej w leśnictwie Kłoda. 3.Remont dróg leśnych o dl. 1957 mb położonych w leśnictwie Połoski/Terespol..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: - dla części nr 1 - w wysokości 800,00 zł. (słownie: osiemset złotych 00/100), - dla części nr 2 - w wysokości 1800,00 zł. (słownie jeden tys. osiemset zł 00/100, - dla części nr 3 - w wysokości 2600,00 zł. (słownie: dwa tys. sześćset złotych 00/100), 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ Oddział w Białej Podlaskiej nr 91203000451110000000091490 z dopiskiem na blankiecie przelewu - wadium - Remont dróg leśnych gruntowych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz ofertowy. 2. Kosztorys ofertowy. 3. Pełnomocnictwo: W przypadku podpisywania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze 4. Aktualny odpis z rejestru lub wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania niniejszej umowy z powodu: - opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargu, (umowa o zamówienie zostanie podpisana w terminie przekraczającym 30 dni od terminu otwarcia ofert) - opóźnienia przez zamawiającego w przekazaniu placu budowy lub frontu prac, - braków lub wad dokumentacji projektowej, wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wymagających czasu niezbędnego do dostosowania się wykonawcy do tych zmian, - przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od zamawiającego, - konieczności wykonania robót zamiennych , niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, - udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających, - przerwy na skutek konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień, które uniemożliwiają prowadzenie robót, - przerwy na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych, negatywnie wpływających na jakość lub trwałość wykonania przedmiotu umowy, - przerw w realizacji robót w przypadku odkrycia niewypałów, niewybuchów, a także odkryć archeologicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_chotylow/zamowienia_publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nadleśnictwo Chotyłów, ul. Piszczacka 31, 21-530 Piszczac, sekretariat p. nr 12..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2012 godzina 09:00, miejsce: Nadleśnictwo Chotyłów, ul. Piszczacka 31, 21-530 Piszczac, sekretariat p. nr 12..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont drogi leśnej w leśnictwie Kodeń.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont drogi leśnej w leśnictwie Kłoda.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Remont dróg w leśnictwie Połoski/Terespol.